Typisk er der på Krumtappen indskrevet 10 elever ad gangen. Alle har det til fælles, at deres tidligere skolegang har været præget af skoleskift, pjækkeri og alvorlige konflikter. Mange af drengene på skolen er enten beskrevet med diagnoser som ADHD eller angst. Eller de har massive følelsesmæssige og/eller adfærdsproblemer. Næsten alle er voldsomt skoletrætte ved indskrivningen, og de fleste er måske flere klassetrin bagud – også selvom de er normalt begavede. Undervisning og ekskursioner har de ofte oplevet at blive udelukket fra. Og de har været vant til at være omgivet af voksne, der virker rådvilde.

På Krumtappens kan vi træde til hurtigt og med en massiv indsats. Målsætningen er at give rammer og værktøjer til, at drengene får nye muligheder. At de oplever den ro, støtte, motivation, selvindsigt og passende mængde modspil, der skal til for at kunne lære igen. Vores mål er, at hver eneste elev kommer så langt fagligt, som overhovedet muligt.

Vi arbejder konstant med elevernes sociale kompetencer sideløbende med en meget individuelt tilrettelagt undervisning. Realistiske mål for hver enkelt elev er med til at give hver enkelt troen på, at de er i stand til at kunne lære igen. Og ved at kombinere de klassisk boglige skolefag med praktiske opgaver, værkstedsfag, sport og ekskursioner giver vi eleverne oplevelsen af, at det giver mening at gå i skole igen.

Det er også Krumtappens målsætning at fastholde en god dialog med elevernes hjem for at sikre en god overlevering af viden og erfaringer omkring den enkelte dreng. Vi er oftest i daglig kontakt med forældre eller plejeforældre.

Vi sigter mod, at drengene efter endt indskrivning hos Krumtappen kan starte i et mindre indgribende undervisningstilbud. For de ældre elevers vedkommende arbejder vi mod en ungdomsuddannelse, læreplads eller erhvervsarbejde.

Det er et bevidst valg, at vi kun indskriver drenge. Erfaringen er, at vi på den måde undgår en række konflikter, som kan skygge for den læreproces, vi har fokus på. Vores elever er meget let-afledelige, og vi oplever, at de for en periode har brug for den ekstra ro, det giver ikke at skulle koncentrere sig om det andet køn.